Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

(XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ) - Члан 69. до члан 82.

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.

У року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона Министар доноси прописе за извршавање овог закона.

Члан 70.

Поступак уписа у Регистар започет до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама закона који је био на снази на дан подношења пријаве.

Члан 71.

Друштвене организације, удружења грађана и њихови савези основани према Закону о друштвеним организацијама и удружењима грађана („Службени гласник СРС”, бр. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 и 12/89 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93 и 48/94), као и они који имају седиште на територији Републике Србије а уписани су у Регистар према Закону о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије („Службени лист СФРЈ”, број 42/90 и „Службени лист СРЈ”, бр. 24/94, 28/96 и 73/00), настављају са радом као удружења, од дана почетка примене овог закона, с тим што су дужни да у року од годину дана од дана почетка примене овог закона ускладе свој статут и друге опште акте са одредбама овог закона.

Друштвене организације, удружења грађана и њихови савези основани према Закону о друштвеним организацијама и удружењима грађана, чији организациони делови имају својство правног лица, дужни су да у року из става 1. овог члана поднесу пријаву за упис тих делова у Регистар.

Члан 72.

Друштвене организације, удружења грађана и њихови савези из члана 71. овог закона дужни су да регистарском органу уз пријаву за упис усклађивања поднесу решења о упису у регистар друштвених организација и удружења грађана, одлуке о избору заступника удружења и личне исправе заступника удружења, као и три примерка новог статута.

Друштвене организације, удружења грађана и њихови савези који не поступе у складу са ставом 1. овог члана губе статус правног лица и сматрају се брисаним из регистра, а њихова имовина прелази на лица одређена статутом, односно законом, по спроведеном поступку ликвидације.

Члан 73.

Непокретности у друштвеној својини на којима право коришћења имају друштвене организације, удружења или облици повезивања удружења (савези), са седиштем на територији Републике Србије (у даљем тексту: друштвене организације), даном ступања на снагу овог закона постају својина јединица локалне самоуправе на чијој се територији непокретности налазе.

Непокретности у државној својини на којима право коришћења имају друштвене организације даном ступања на снагу овог закона остају непокретности у државној својини на којима право коришћења има јединица локалне самоуправе на чијој се територији непокретности налазе.

Члан 74.

Непокретности у друштвеној својини на којима су друштвене организације до дана ступања на снагу овог закона имале право коришћења прелазе у својину, односно сусвојину ових друштвених организација, сразмерно уделу којим су друштвене организације учествовале у финансирању ових непокретности сопственим средствима од добровољних чланарина, поклона, донација, легата и на други законом дозвољени начин.

Непокретности у друштвеној својини на којима су друштвене организације до дана ступања на снагу овог закона имале право коришћења за које се утврди да су финансиране средствима од прихода остварених по основу вршења јавних овлашћења или од средстава остварених из буџета друштвенополитичких заједница постају непокретности у државној својини на којима право коришћења има јединица локалне самоуправе.

Својинска права из ст. 1. и 2. овог члана утврђују се у поступку пред надлежним судом.

Члан 75.

Друштвене организације које су пре него што су на основу закона пререгистроване из статуса удружења грађана у друштвене организације имале право својине на непокретностима у друштвеној, односно државној својини имају право да, у циљу враћања одузете имовине, поднесу пријаву на начин прописан законом којим је уређено пријављивање и евидентирање одузете имовине, у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 76.

Друштвене организације које су до дана ступања на снагу овог закона имале право коришћења на непокретностима у државној својини, односно на непокретностима које по спроведеном судском поступку постану државна својина, односно својина јединице локалне самоуправе, настављају са фактичким коришћењем ових непокретности под условима који не могу бити неповољнији од услова какви су били до дана ступања на снагу овог закона.

Јединица локалне самоуправе на чијој се територији налазе непокретности на којима право коришћења имају друштвене организације, има право да откаже даље коришћење непокретности ако друштвена организација не усклади свој рад са одредбама овог закона у прописаном року, као и у случају када непокретности користи супротно намени или циљевима утврђеним статутом.

Имовина у друштвеној, односно државној својини из члана 73. и члана 74. став 2. овог закона на којој право коришћења, односно право располагања имају друштвене организације не може се отуђивати до дана почетка примене овог закона.

Члан 77.

Покретна имовина у друштвеној својини на којој право коришћења имају друштвене организације са седиштем на територији Републике Србије даном ступања на снагу овог закона постају средства у својини друштвених организација.

Члан 78.

Сва имовина коју друштвене организације из члана 73. став 1. овог закона стекну након дана почетка примене овог закона јесте њихова својина, осим имовине стечене у вршењу јавних овлашћења.

Члан 79.

Страна удружења која су отпочела са деловањем на територији Републике Србије пре дана почетка примене овог закона дужна су да своје деловање усагласе са овим законом и да поднесу пријаву за упис у Регистар страних удружења, са потребним документима, у року од три месеца од дана почетка примене овог закона.

Ако страно удружење не поступи у складу са одредбом става 1. овог члана, Министар доноси решење о престанку његовог рада, до уписа у Регистар страних удружења.

Решење из става 2. овог члана је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министарство надлежно за послове управе ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона од надлежних органа прибавити постојећу евиденцију о страним удружењима.

Члан 80.

Министарство надлежно за унутрашње послове и други органи надлежни за вођење регистара друштвених организација и удружења грађана према прописима који су били на снази до ступања на снагу овог закона, предаће министарству надлежном за послове управе евиденцију извод из регистра друштвених организација и удружења грађана у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

У евиденцију – извод из регистра друштвених организација и удружења грађана из става 1. овог члана уписује се: назив друштвене организације или удружења грађана; седиште и адреса; датум уписа у регистар; број решења и датум доношења решења о упису у регистар; лице овлашћено за заступање и представљање и напомена у коју се уколико је друштвена организација или удружење грађана брисано из Регистра уписује број решења и датум доношења решења о брисању.

Органи из става 1. овог члана надлежни за вођење регистара друштвених организација и удружења грађана према прописима који су били на снази до дана ступања на снагу овог закона, дужни су да регистре, предмете и архиву насталу у раду на вођењу регистара предају надлежној архивској установи у року од 90 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Примерак записника о предаји регистара, предмета и архиве из става 3. овог члана, надлежни орган управе доставља министарству надлежном за послове управе у року од 15 дана од дана предаје.

Члан 81.

Даном почетка примене овог закона одредбе Закона о друштвеним организацијама и удружењима грађана („Службени гласник СРС”, бр. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 и 12/89 и „Службени гласник РС”, бр. 53/93, 67/93 и 48/94) и Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије („Службени лист СФРЈ”, број 42/90 и „Службени лист СРЈ”, бр. 24/94, 28/96 и 73/2000), престају да се примењују на удружења грађана, друштвене организације и њихове савезе, осим на спортске организације и удружења.

Чланови 67. до 75. Закона о кретању и боравку странаца („Службени лист СФРЈ”, број 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 и 53/91), престају да важе даном почетка примене овог закона.

Члан 82.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почеће да се примењује даном истека три месеца од дана ступања на снагу.

Нема коментара: