Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

(VII ПРЕСТАНАК ) Услови и начин брисања удружења из Регистра - Члан 47.

VII ПРЕСТАНАК
Услови и начин брисања удружења из Регистра
Члан 47.

Брисањем из Регистра удружење губи статус правног лица.

Брисање из Регистра врши се само ако:

1) се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а надлежни орган удружења не донесе одлуку о пријему нових чланова у року од 30 дана;

2) истекне време на које је удружење основано, када је удружење основано на одређено време;

3) надлежни орган удружења донесе одлуку о престанку рада;

4) је извршена статусна промена која, у складу са овим законом, има за последицу престанак удружења;

5) се утврди да удружење не обавља активности на остваривању статутарних циљева, односно да није организовано у складу са статутом дуже од две године непрекидно или ако је протекло двоструко више времена од времена утврђеног статутом за одржавање седнице скупштине, а она није одржана;

6) је удружењу забрањен рад;

7) стечајем.

Министар решењем утврђује чињенице из става 2. тачка 5) овог члана, које је коначно и против кога се може покренути управни спор.

У случајевима из става 2. тач. 1), 2), 3), 5) и 6) овог члана брисање из Регистра врши се након спроведеног поступка ликвидације удружења, ако законом није другачије одређено. О спровођењу поступка ликвидације у Регистар се уноси забелешка.

О брисању из Регистра Министар доноси решење, које је коначно и против кога се може покренути управни спор.

Нема коментара: