Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Субвенције за реализовање прог. од јав. интереса - Члан 36.

Субвенције за реализовање програма од јавног интереса

Члан 36.

Када су у буџету Републике обезбеђена средства за подстицање програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса, Влада, односно надлежни орган, субвенције за реализовање програма додељује на основу спроведеног јавног конкурса и закључује уговоре о реализовању одобрених програма.

Под програмом од јавног интереса из става 1. овог члана нарочито се сматрају програми у области: социјалне заштите, заштите лица са посебним потребама, друштвене бриге о деци, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, културе, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња, заштите потрошача, борбе против корупције, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно следи јавне потребе.

Влада уређује ближе критеријуме, услове, обим, начин и поступак доделе субвенција из става 1. овог члана.

Одредбе ст. 1-3. овог члана сходно се примењују и на субвенције које се удружењима додељују из средстава буџета аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.

Удружења која су из јавних средстава добила субвенције за реализовање програма од јавног интереса најмање једанпут годишње чине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај достављају даваоцу средстава.

Одредба става 5. овог члана сходно се примењује и на удружења која су у претходној години, у складу са законом, користила пореске и царинске олакшице.

Нема коментара: