Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Поступак ликвидације у случају да није донета одлука - Члан 52.

Поступак ликвидације у случају да није донета одлука

Члан 52.

Ако одлука о отварању поступка ликвидације и именовању ликвидатора не буде донета или не буде објављена, заступник удружења дужан је да о томе обавести Министарство у року од три дана од истека рока за њено доношење односно објављивање.

У случају из става 1. овог члана, као и у случају када заступник удружења не обавести Министарство о томе да су се стекли услови за спровођење поступка ликвидације, Министарство у року од три дана од дана пријема обавештења, односно од сазнања и утврђивања да су испуњени услови за спровођење ликвидације, органу надлежном за вођење Регистра привредних субјеката подноси предлог за покретање поступка ликвидације, о трошку удружења, и за именовање ликвидатора.

На начин из става 2. овог члана Министарство поступа и у случајевима престанка удружења из разлога утврђених у члану 47. став 2. тач. 5) и 6).

Нема коментара: