Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

(IV УПИС У РЕГИСТАР) Вођење Регистра удружења - Члан 26.

IV УПИС У РЕГИСТАР

Вођење Регистра удружења

Члан 26.

Регистар удружења води министарство надлежно за послове управе (у даљем тексту: Министарство), с тим да обављање послова вођења регистра може организовати и изван седишта Министарства.

Садржину, начин уписа и вођења регистра из става 1. овог члана ближе уређује министар надлежан за послове управе (у даљем тексту: Министар).

Надлежни орган управе аутономне покрајине води евиденцију удружења која имају седиште на њеној територији.

Садржину и начин вођења евиденције из става 3. овог члана и исправе које Министарство доставља надлежном органу управе аутономне покрајине за упис података у евиденцију прописује Министар.

Нема коментара: