Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Јединица локалне самоуправе као прималац имовине - Члан 41.

Јединица локалне самоуправе као прималац имовине

Члан 41.

Ако се у тренутку престанка удружења не може поступити на начин одређен овим законом или статутом за расподелу имовине, или ако удружење престаје на основу одлуке о забрани рада, након спроведеног поступка ликвидације, или статутом није одређен начин располагања имовином после престанка удружења, имовина удружења постаје имовина јединице локалне самоуправе на чијој је територији било седиште удружења, с тим што непокретности постају својина јединице локалне самоуправе на чијој се територији налазе.

На начин из става 1. овог члана поступиће се и у случају престанка удружења које је у време ступања на снагу овог закона користило имовину у друштвеној својини, без обзира да ли је то удружење у међувремену уписано у Регистар у складу са одредбама овог закона.

У случајевима из става 1. овог члана државна имовина коју је у време ступања на снагу овог закона користило удружење остаје државна својина на којој право коришћења има јединица локалне самоуправе на чијој територији се она налази, без обзира да ли је то удружење у међувремену уписано у Регистар у складу са одредбама овог закона.

Нема коментара: