Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Статут удружења - Члан 12.

Статут удружења

Члан 12.

Статут је основни општи акт удружења.

Други општи акти, ако их удружење доноси, морају бити у сагласности са статутом.

Одредбе другог општег акта удружења које су супротне статуту, ништаве су.

Статутом се обавезно уређује: назив и седиште удружења; циљеви, област деловања; унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања; овлашћења делова удружења у правном промету, ако их има; поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и измена других општих аката удружења; заступање удружења; остваривање јавности рада; услови и начин учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговорност чланова; начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима, укључујући и одредбе о привредној делатности, пословној или другој комерцијалној делатности којом се стиче добит, ако је удружење обавља; начин одлучивања о статусним променама; поступање са имовином удружења у случају престанка рада; поступак усвајања буџета, финансијских и других извештаја; облик и садржај печата; друга питања утврђена законом.

Статутом се могу уредити и друга питања од значаја за рад удружења.

Нема коментара: