Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

(XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ) - Члан 65. до члан 68.

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Привредни преступ

Члан 65.

Новчаном казном од 300.000 до 600.000 динара казниће се за привредни преступ удружење ако обавља привредну или другу делатност у циљу стицања добити која није у вези са његовим статутарним циљевима или није предвиђена статутом или је обавља иако је надлежни орган утврдио да не испуњава услове за обављање делатности (члан 35. став 2).

За привредни преступ из става 1. овог члана новчаном казном од 30.000 до 40.000 динара казниће се и одговорно лице у удружењу.

Прекршаји

Члан 66.

Новчаном казном од 150.000 до 400.000 динара казниће се за прекршај удружење ако:

1) обавља активности супротно закону, својим општим актима или статуту савеза чији је члан (члан 9);

2) имовину не користи једино за остваривање својих циљева (члан 39);

3) представништво страног удружења отпочне да делује пре уписа у Регистар (члан 58. став 1).

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 10.000 до 20.000 динара казниће се и одговорно лице у удружењу.

Члан 67.

Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се за прекршај удружење:

1) ако не омогући јавност рада на начин утврђен статутом (члан 5);

2) ако назив или скраћени назив не користи у облику у коме је уписан у Регистар (члан 15);

3) ако у року од 15 дана не пријави надлежном органу промену података који се уписују у Регистар (члан 32. став 1);

4) ако извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава не учини доступним јавности и тај извештај не достави даваоцу средстава (члан 36. став 5);

За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном од 7.000 до 15.000 динара казниће се и одговорно лице у удружењу.

Члан 68.

Новчаном казном од 10.000 до 20.000 динара казниће се за прекршај лице овлашћено за заступање удружења ако у прописаном року не обавести Министарство да није донета одлука о покретању поступка ликвидације или да она није објављена (члан 52. став 1).

Нема коментара: