Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

понедељак, 23. јул 2007.

Одбацивање пријаве за упис - Члан 29.

Одбацивање пријаве за упис

Члан 29.

Министар решењем одбацује пријаву:

1) ако је назив удружења исти као назив другог удружења које је уписано или уредно пријављено за упис у Регистар;

2) ако је назив удружења заменљив са називом другог удружења, изазива забуну о удружењу, његовој делатности или у погледу тога о каквој се врсти правног лица ради;

3) ако је пријава поднета од неовлашћеног лица односно уз пријаву нису поднете прописане исправе;

4) ако пријава, акт о оснивању или статут не садрже све податке прописане законом.

Решење Министра из става 1. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Нема коментара: