Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

четвртак, 17. мај 2007.

Члан 69. до Члан 77. (XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ)

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 69.

У року од 90 дана од дана ступања овог закона на снагу министарство надлежно за послове управе донеће прописе за извршавање овог закона.

Члан 70.

Поступак уписа у Регистар започет до дана ступања на снагу овог закона окончаће се по одредбама закона који је био на снази на дан подношења пријаве.

Члан 71.

Друштвене организације, удружења грађана и њихови савези основани према Закону о друштвеним организацијама и удружењима грађана ("Службени гласник СРС", бр. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 и 12/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93 и 48/94), као и они који имају седиште на територији Републике Србије а уписани су у Регистар према Закону о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије ("Службени лист СФРЈ", број 42/90 и "Службени лист СРЈ", бр. 24/94, 28/96 и 73/2000), настављају са радом као удружења, од дана почетка примене овог закона, с тим што су дужни да у року од годину дана од дана почетка примене овог закона ускладе свој статут и друге опште акте са одредбама овог закона.

Друштвене организације, удружења грађана и њихови савези основани према Закону о друштвеним организацијама и удружењима грађана, чији организациони делови имају својство правног лица, дужни су да у року из става 1. овог члана поднесу пријаву за упис тих делова у Регистар.

Члан 72.

Друштвене организације, удружења грађана и њихови савези из члана 71. овог закона дужни су да регистарском органу уз пријаву за упис усклађивања поднесу решења о упису у регистар друштвених организација и удружења грађана, одлуке о избору заступника удружења и личне исправе заступника удружења, као и три примерка новог статута.

Друштвене организације, удружења грађана и њихови савези који не поступе у складу са ставом 1. овог члана губе статус правног лица и сматрају се брисаним из регистра, а њихова имовина прелази на лица одређена статутом, односно законом, по спроведеном поступку ликвидације.

Члан 73.

Непокретности у друштвеној, односно државној својини на којима право коришћења имају друштвене организације, удружења или облици повезивања удружења (савези), са седиштем на територији Републике Србије (у даљем тексту: друштвене организације), даном ступања на снагу овог закона постају средства у државној својини на којима право коришћења има јединица локалне самоуправе на чијој се територији непокретности налазе.

Друштвене организације које су пре него што су на основу закона пререгистроване из статуса удружења грађана у друштвене организације имале право својине на непокретностима из става 1. овог члана имају право да, у циљу враћања одузете имовине, поднесу пријаву на начин прописан законом којим је уређено пријављивање и евидентирање одузете имовине, у року од једне године од дана ступања на снагу овог закона.

Јединица локалне самоуправе из става 1. овог члана дужна је да, давањем у закуп, омогући друштвеној организацији да користи непокретности на којима је претходно имала право коришћења, ако та друштвена организација искаже интерес за узимањем непокретности у закуп. Услови давања у закуп, посебно у погледу рока закупа и висине закупнине, уређују се општим актом јединице локалне самоуправе, с тим да не могу бити неповољнији од услова под којима јединица локалне самоуправе непокретности сличног квалитета и површине даје у закуп другим организацијама са истим или сличним циљевима, односно од услова под којима се непокретности дају у закуп другим удружењима и организацијама са друштвено корисним циљевима. Јединица локалне самоуправе не сме условима давања у закуп угрозити остваривање циљева удружења. Општи акт јединице локалне самоуправе доноси се уз претходну сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије. Јединица локалне самоуправе дужна је да општи акт донесе најкасније у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог закона.

До закључења уговора о закупу непокретности из става 3. овог члана, друштвене организације настављају са фактичким коришћењем непокретности на којима су имале право коришћења, под истим условима какви су били до ступања на снагу овог закона.

Јединица локалне самоуправе има право да откаже даље коришћење непокретности из става 3. овог члана ако друштвена организација не усклади свој рад са одредбама овог закона у прописаном року, као и у случају када непокретности користи супротно намени или циљевима утврђеним статутом.

Покретна имовина у друштвеној својини на којима право коришћења имају друштвене организације са седиштем на територији Републике Србије даном ступања на снагу овог закона постају средства у својини друштвених организација.

Имовина у друштвеној, односно државној својини на којој право коришћења, односно право располагања имају друштвене организације из става 1. овог члана не може се отуђивати до дана почетка примене овог закона.

Сва имовина коју друштвене организације из става 1. овог члана стекну након дана почетка примене овог закона јесте њихова својина.

Члан 74.

Страна удружења која су отпочела са деловањем на територији Републике Србије пре дана почетка примене овог закона дужна су да своје деловање усагласе са овим законом и да поднесу пријаву за упис у Регистар, са потребним документима, у року од три месеца од дана почетка примене овог закона.

Ако страно удружење не поступи у складу са одредбом става 1. овог члана, министарство надлежно за послове управе донеће решење о престанку његовог рада, до уписа у Регистар.

Решење из става 2. овог члана коначно је у управном поступку и против њега се може покренути управни спор.

Министарство надлежно за послове управе ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона од надлежних органа прибавити постојећу евиденцију о страним удружењима.

Члан 75.

Министарство надлежно за унутрашње послове и други органи надлежни за вођење регистара друштвених организација и удружења грађана према прописима који су били на снази до ступања на снагу овог закона, предаће министарству надлежном за послове управе евиденције друштвених организација и удружења грађана у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона.

Члан 76.

Даном почетка примене овог закона одредбе Закона о друштвеним организацијама и удружењима грађана ("Службени гласник СРС", бр. 24/82, 39/83, 17/84, 50/84, 45/85 и 12/89 и "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93 и 48/94) и Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају за територију Социјалистичке Федеративне Републике Југославије ("Службени лист СФРЈ", број 42/90 и "Службени лист СРЈ", бр. 24/94, 28/96 и 73/2000), престају да се примењују на удружења грађана, друштвене организације и њихове савезе, осим на спортске организације и удружења.

Чланови 67. до 75. Закона о кретању и боравку странаца ("Службени лист СФРЈ", број 56/80, 53/85, 30/89, 26/90 и 53/91), престају да важе даном почетка примене овог закона.

Члан 77.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”, а почеће да се примењује даном истека три месеца од дана ступања на снагу.

Нема коментара: