Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

четвртак, 17. мај 2007.

Члан 47. до Члан 56. - (VII ПРЕСТАНАК)

VII ПРЕСТАНАК

Услови и начин брисања удружења из Регистра

Члан 47.

Брисањем из Регистра удружење губи статус правног лица.

Брисање из Регистра врши се само ако:

1) се број чланова смањи испод броја потребног за оснивање, а надлежни орган удружења не донесе одлуку о пријему нових чланова у року од 30 дана;

2) истекне време на које је удружење основано, када је удружење основано на одређено време;

3) надлежни орган удружења донесе одлуку о престанку рада;

4) је извршена статусна промена која, у складу са овим законом, има за последицу престанак удружења;

5) се утврди да удружење не обавља активности на остваривању статутарних циљева, односно да није организовано у складу са статутом дуже од две године непрекидно или ако је протекло двоструко више времена од времена утврђеног статутом за одржавање седнице скупштине, а она није одржана;

6) је удружењу забрањен рад;

7) стечајем.

Министарство решењем утврђује чињенице из става 2. тачка 5) овог члана и против овог решења може се покренути управни спор.

У случајевима из става 2. тач. 1), 2), 3), 5) и 6) овог члана брисање из Регистра врши се након спроведеног поступка ликвидације удружења, ако законом није другачије одређено. О спровођењу поступка ликвидације у Регистар се уноси забелешка.

О брисању из Регистра Министарство доноси решење, које је коначно и против кога се може покренути управни спор.

Забрана рада удружења

Члан 48.

О забрани рада удружења чији су циљеви или делатности супротни одредби члана 3. став 2. овог закона одлучује Врховни суд Србије (у даљем тексту: Суд).

Одлука о забрани рада удружења може се заснивати на радњама чланова удружења ако постоји веза између тих радњи и делатности удружења или његових циљева, ако се радње заснивају на организованој вољи чланова и ако се према околностима случаја може сматрати да је удружење толерисало радње својих чланова.

Удружењу ће се забранити рад ако се учлани у међународну организацију или удружење које делује ради остваривања циљева из члана 3. став 2. овог закона.

Забрана рада удружења односи се и на све делове удружења.

Забрана рада савеза односи се и на она удружења у његовом чланству која су изричито била обухваћена поступком забране.

Поступак за забрану рада удружења покреће се на предлог Републичког јавног тужиоца, органа надлежног за вршење надзора над радом удружења или министарства надлежног за област у којој се остварују основни циљеви удружења.

Поступак за забрану рада удружења може се покренути и водити и у односу на удружења која немају статус правног лица.

Симболи визуелног идентитета и друге ознаке удружења коме је забрањен рад (заставе, пароле, униформе, грбови, значке и др.) не смеју се јавно употребљавати.

Поступак за забрану рада удружења

Члан 49.

На питања која се тичу поступка за забрану рада удружења, а која нису уређена овим законом, примењују се одредбе закона којим се уређује парнични поступак.

Поступак за забрану рада удружења је хитан.

Суд ће без одлагања предлог за забрану рада удружења доставити лицу које је у време подношења предлога било заступник удружења, а ако се том лицу не може извршити достава или је то лице спречено да уредно заступа удружење, суд ће поставити привременог заступника.

Расправу о предлогу за забрану рада удружења Суд је дужан да одржи у року од 15 дана од дана доставе предлога заступнику удружења, односно од дана постављања привременог заступника.

Суд може одржати расправу и донети одлуку и ако уредно позвана лица не дођу на рочиште, на шта ће се та лица у позиву за расправу изричито упозорити.

На основу одржане расправе Суд пресудом изриче забрану рада удружења или одбија предлог.

Суд изриче и јавно објављује пресуду одмах по закључењу расправе.

У образложењу пресуде обавезно се наводе разлози због којих је деловање удружења забрањено.

Пресуда се мора израдити у писаном облику и њени оверени преписи отпремити странкама и Министарству у року од пет дана од дана доношења.

Изрека пресуде о забрани рада удружења објављује се "Службеном гласнику Републике Србије".

Пресуда Суда је правоснажна и против ње се може поднети захтев за заштиту законитости.

Министарство ће у року од три дана од дана пријема пресуде којом је изречена забрана рада удружења, у Регистру извршити забелешку забране рада удружења.

Ликвидација удружења

Члан 50.

Ликвидација удружења се спроводи када удружење има довољно финансијских средстава за покриће свих својих обавеза.

На питања која се тичу поступка ликвидације удружења која нису уређена овим законом, сходно се примењују одредбе закона којим се регулише ликвидација привредног друштва.

Предлог за покретање поступка ликвидације у случајевима из члана 47. став 2. тачка 1), 2), 3), 5) и 6) и члана 52. став 2. овог закона подноси Министарство.

Од тренутка када су се стекли услови за покретање поступка ликвидације, удружење може предузимати само активности потребне за спровођење ликвидационог поступка.

Доношењем одлуке о престанку удружења ликвидацијом и именовањем ликвидатора престају овлашћења органа удружења и заступника и пуномоћника удружења, осим овлашћења надзорног одбора, ако га удружење има.

Одлука о престанку удружења ликвидацијом

Члан 51.

У случајевима из члана 47. став 2. тач. 1), 2) и 3) овог закона, скупштина удружења дужна је да у року од 15 дана од дана наступања разлога за престанак удружења донесе одлуку о престанку удружења ликвидацијом и именовању ликвидатора и да ову одлуку у року од три дана од дана доношења достави Министарству.

Удружење је дужно да одлуку из става 1. овог члана објави у "Службеном гласнику Републике Србије" у року од три дана од дана доношења, с позивом повериоцима да у року од 30 дана од дана објављивања одлуке пријаве своја потраживања.

Дејство отварања поступка ликвидације наступа објавом из става 2. овог члана.

Поступак ликвидације у случају да није донета одлука

Члан 52.

Ако одлука о отварању поступка ликвидације и именовању ликвидатора не буде донета или не буде објављена, заступник удружења дужан је да о томе обавести Министарство у року од три дана од истека рока за њено доношење односно објављивање.

У случају из става 1. овог члана, као и у случају када заступник удружења не обавести Министарство о томе да су се стекли услови за спровођење поступка ликвидације, Министарство у року од три дана од дана пријема обавештења, односно од сазнања и утврђивања да су испуњени услови за спровођење ликвидације, органу надлежном за вођење Регистра привредних субјеката подноси предлог за покретање поступка ликвидације, о трошку удружења, и за именовање ликвидатора.

На начин из става 2. овог члана Министарство поступа и у случајевима престанка удружења из разлога утврђених у члану 47. став 2. тач. 5) и 6).

Упис ликвидације у Регистар

Члан 53.

Овлашћење за заступање удружења прелази на ликвидатора даном отварања поступка ликвидације.

Одлука скупштине удружења о престанку удружења и подаци о ликвидатору уписују се у Регистар.

У називу удружења уписује се ознака “у ликвидацији”.

Поступак после спроведене ликвидације

Члан 54.

Са имовином удружења која преостане после намирења поверилаца и измирења пореских обавеза, ликвидатор поступа на начин предвиђен законом и статутом удружења.

Ако је удружење у календарској или претходној години користило средства из јавних прихода или пореске, односно царинске олакшице, она се враћају даваоцу.

После предаје имовине примаоцима, ликвидатор подноси пријаву за брисање удружења из Регистра, уз коју прилаже извештај о току ликвидације и изјаву да је сва имовина подељена у складу са законом и статутом.

Скраћени поступак ликвидације

Члан 55.

Удружење може престати по скраћеном поступку ликвидације ако после доношења одлуке о престанку удружења већина чланова скупштине дâ регистарском органу оверену изјаву да су измирене све пореске обавезе, обавезе удружења према повериоцима и да су регулисани сви односи са запосленима.

Чланови скупштине удружења из става 1. овог члана одговарају солидарно за обавезе удружења три године од дана брисања удружења из Регистра.

Удружење које престаје по скраћеном поступку брише се из Регистра, уз уписивање у Регистар личних имена и адреса, односно назива и седишта чланова скупштине из става 1. овог члана, са назначењем њихове солидарне одговорности за обавезе удружења.

Стечај удружења

Члан 56.

Над удружењем које је трајније неспособно за плаћање спроводи се поступак стечаја сходном применом одредаба закона којим се регулише стечај и пореских закона којима се уређује третман обвезника у стечају.

Министарство брише удружење из Регистра на основу правоснажне одлуке о закључењу стечајног поступка.

На упис у Регистар података који се односе на стечај удружења сходно се примењују одредбе закона којим се регулише стечај о упису у надлежни регистар одлука из стечајног поступка.

Пријаву за упис података из става 3. овог члана Министарству доставља стечајни управник.

Нема коментара: