Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

четвртак, 17. мај 2007.

Члан 10. до Члан 18. (II ОСНИВАЊЕ И НАЗИВ)

II ОСНИВАЊЕ И НАЗИВ

Оснивачи удружења

Члан 10.

Удружење могу основати најмање три правна лица или пословно способна физичка лица с тим што најмање једно од тих лица мора имати седиште односно пребивалиште на територији Републике Србије.

Малолетно лице са навршених 14 година живота може бити оснивач удружења уз оверену писмену сагласност његовог законског заступника у складу са законом.

Оснивање удружења и оснивачки акт

Члан 11.

Удружење се оснива усвајањем оснивачког акта и статута и избором лица овлашћеног за заступање, на оснивачкој скупштини удружења.

Оснивачки акт удружења садржи: лична имена односно називе оснивача и њихове адресе односно седишта; назив и седиште удружења; циљеве ради којих се оснива; лично име и адресу лица овлашћеног за заступање удружења; потписе оснивача и њихове јединствене матичне бројеве, односно број пасоша и земљу издавања пасоша за осниваче који су страни држављанини и датум доношења оснивачког акта.

Правно лице као оснивач потписује се тако што његов заступник уз назив правног лица додаје свој потпис и печат правног лица.

Статут удружења

Члан 12.

Статут је основни општи акт удружења.

Други општи акти, ако их удружење доноси, морају бити у сагласности са статутом.

Одредбе другог општег акта удружења које су супротне статуту, ништаве су.

Статутом се обавезно уређује: назив и седиште удружења; циљеви, област и садржај активности на остваривању циљева; унутрашња организација, органи, њихова овлашћења, састав, начин избора и опозива, трајање мандата и начин одлучивања; начин учествовања у раду удружења и доношењу одлука органа удружења од стране члана са статусом правног лица; овлашћења делова удружења у правном промету, ако их има; поступак за измене и допуне статута и поступак доношења и измена других општих аката удружења; заступање удружења; остваривање јавности рада; услови и начин учлањивања и престанка чланства; права, обавезе и одговорност чланова, посебно малолетних лица; начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима, укључујући и одредбе о привредној делатности, ако је удружење обавља; начин одлучивања о удруживању у савезе; начин одлучивања о статусним променама; поступање са имовином удружења у случају престанка рада; поступак усвајања буџета, финансијских и других извештаја; облик и садржај печата; друга питања утврђена законом.

Статутом се могу уредити и друга питања од значаја за рад удружења.

Назив удружења

Члан 13.

Удружење има назив и седиште.

Назив удружења мора бити на српском језику односно српском језику и језицима који су у службеној употреби на територији на којој се налази његово седиште.

Назив удружења може бити и на једном страном језику или више њих, ако је то предвиђено статутом. Назив на страном језику се уписује у Регистар и исписује после назива на српском језику односно језицима који су у службеној употреби.

Назив удружења не може да садржи елементе предвиђене чланом 3. став 2. овог закона.

Скраћени назив удружења

Члан 14.

Удружење може имати и скраћени назив, који се одређује статутом. Скраћени назив уписује се у Регистар.

Седиште удружења

Члан 15.

Седиште удружења мора бити на територији Републике Србије, с тим да се као седиште одређује она јединица локалне самоуправе на чијој територији се налази место из кога се управља удружењем.

Употреба назива удружења

Члан 16.

Назив и скраћени назив удружења употребљавају се у правном саобраћају у облику у коме су уписани у Регистар.

Део удружења који има својство правног лица иступа под називом удружења и својим називом.

Разликовањe назива удружења

Члан 17.

Назив новооснованог удружења не може бити идентичан називу других удружења која су уписана или уредно пријављена за упис у Регистар.

Назив удружења не сме доводити у заблуду у погледу циљева удружења или у погледу тога о каквој се врсти правног лица ради.

Симболи визуелног идентитета

Члан 18.

Удружење може имати свој знак, логотип и друге симболе, у складу са статутом.

Симболи визуелног идентитета удружења не могу бити идентични симболима других удружења и не смеју доводити у заблуду у погледу циљева удружења или у погледу тога о каквој се врсти правног лица ради.

Нема коментара: