Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

четвртак, 17. мај 2007.

Члан 25. до Члан 33. (IV УПИС У РЕГИСТАР)

IV УПИС У РЕГИСТАР

Вођење Регистра удружења

Члан 25.

Регистар удружења води министарство надлежно за послове управе (у даљем тексту: Министарство), при чему Министарство може организовати обављање послова вођења Регистра и ван свог седишта.

Министар надлежан за послове управе ближе уређује садржину и образац пријаве и образац и начин вођења Регистра.

Актом из става 2. овог члана може се прописати вођење Регистра, односно евиденције у електронском облику, уз примену јединствених стандарда.

Садржина Регистра

Члан 26.

У Регистар се уписују: назив, седиште и адреса удружења; област остваривања циљева удружења; датум оснивања удружења; привредне и друге делатности које удружење непосредно обавља; име, пребивалиште, односно боравиште и јединствени матични број заступника удружења, односно број пасоша и земљу издавања, или дела удружења са својством правног лица; предвиђено време за које се удружење оснива; назив и седиште дела удружења са својством правног лица и датум његовог оснивања; чланство у савезу удружења; датум доношења односно измена статута; престанак рада и забрана рада удружења; подаци о статусној промени; подаци везани за ликвидацију и стечај удружења; број и датум доношења решења о упису у Регистар.

Пријава за упис

Члан 27.

Упис у Регистар врши се на основу пријаве за упис.

Пријаву за упис подноси заступник удружења.

Уз пријаву се подносе акт о оснивању, два примерка статута и фотокопија личне исправе заступника удружења.

Уз пријаву се подноси и доказ о уплати административне таксе. Износ таксе утврђује се законом којим се уређују републичке административне таксе.

Ако је оснивач правно лице, уз пријаву се подносе и подаци о лицу овлашћеном за заступање правног лица, одлука правног лица да приступа оснивању удружења и фотокопија извода из судског или другог регистра за правно лице.

Ако је оснивач физичко лице, уз пријаву се подноси и фотокопија личне исправе, а ако је оснивач малолетно лице уз пријаву се подноси и оверена писмена сагласност његовог законског заступника.

Отклањање недостатака и одбацивање пријаве

Члан 28.

Министарство позива подносиоца пријаве да у року који не може бити дужи од 30 нити краћи од 15 дана отклони недостатке:

1) ако је назив удружења идентичан називу другог удружења које је уписано или уредно пријављено за упис у регистар;

2) ако назив удружења може довести у заблуду о циљевима удружења или о каквој се врсти правног лица ради;

3) ако je пријава поднета од неовлашћеног лица односно уз пријаву нису поднете прописане исправе;

4) ако пријава, акт о оснивању или статут не садрже све податке прописане законом.

Ако подносилац пријаве у остављеном року не отклони недостатке, Министарство решењем одбацује пријаву.

Решење Министарства из стaва 2. овог члана је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Прекид поступка уписа

Члан 29.

Ако Министарство оцени да су циљеви удружења у супротности са одредбама члана 3. став 2. овог закона, закључком прекида поступак уписа у Регистар и Врховном суду Србије подноси предлог за забрану рада удружења.

Против закључка из става 1. овог члана није дозвољена посебна жалба.

По пријему одлуке Врховног суда Србије Министарство ће, зависно од садржине одлуке, решењем одбацити пријаву-ако је удружењу изречена забрана рада или наставити са поступком уписа-ако је одбијен предлог за забрану рада удружења.

Решење о упису у Регистар

Члан 30.

Упис у Регистар врши се у року од 30 дана од дана пријема уредне пријаве.

О упису се доноси решење које садржи: датум уписа, редни број из Регистра под којим је упис извршен, назив, седиште и адресу удружења, основне циљеве ради којих је основано и лично име, адресу и јединствени матични број односно број пасоша и земљу издавања лица овлашћеног за заступање.

Решењe о упису у Регистар је коначно и против њега се може покренути управни спор.

Ако Министарство не донесе решење у року из става 1. овог члана, сматраће се да је удружење уписано у Регистар наредног дана од дана истека тог рока.

Достављање решења о упису

Члан 31.

Примерак решења о упису доставља се удружењу и републичком органу надлежном за послове статистике, у року од три дана од дана доношења.

Уз примерак решења удружењу се враћа један примерак статута који је Министарство оверило својим печатом.

Републички орган надлежан за послове статистике врши разврставање удружења по делатностима, одређује матични број удружења уписом у Регистар јединица разврставања (правних лица) и примерак решења доставља Министарству и удружењу.

Промена података који се уписују у Регистар

Члан 32.

Удружење је дужно да Министарству пријави сваку промену података који се уписују у Регистар, у року од 15 дана од дана настале промене.

Уз пријаву промене доставља се акт надлежног органа удружења којим је извршена промена и записник са седнице органа када је акт донет.

Акт којим је извршена промена чији се упис тражи у Регистар мора бити донет од стране овлашћеног органа и у прописаном поступку.

На упис промена података у Регистру сходно се примењују одредбе овог закона о упису удружења у Регистар.

Исправе које се прилажу уз пријаву за упис у Регистар подносе се у изворнику, односно препису или фотокопији коју је оверио орган надлежан за оверу.

Одлука о промени статута удружења која садржи измену података који су уписани у регистар може да се објави тек по упису у Регистар.

Јавност Регистра

Члан 33.

Подаци уписани у Регистар су јавни.

Свако може да се поузда у тачност података уписаних у Регистар.

Нема коментара: