Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

четвртак, 17. мај 2007.

Члан 19. до Члан 24. (III ЧЛАНСТВО И ОРГАНИ)

III ЧЛАНСТВО И ОРГАНИ

Чланство у удружењу

Члан 19.

Свако лице може под једнаким условима утврђеним статутом да постане члан удружења.

Физичко лице може бити члан удружења независно од година старости, у складу са овим законом и статутом.

Изјаву о приступању, односно учлањењу у удружење за малолетно лице до 14 година старости даје његов законски заступник, а ако је у питању малолетник са навршених 14 година старости изјаву даје сам малолетник уз оверену писмену сагласнот његовог законског заступника.

Удружење води евиденцију о својим члановима.

Ништавост одлуке органа удружења

Члан 20.

Сваки члан удружења може покренути поступак пред надлежним општинским судом за утврђивање ништавости одлуке органа удружења која је донета супротно закону или општем акту удружења, у року од петнаест дана од дана сазнања за одлуку, а најкасније у року од шест месеци од дана доношења одлуке.

Утврђивањем ништавости одлуке из става 1. овог члана не дира се у права стечена од стране трећих савесних лица.

Поступак за утврђивање ништавости одлуке из става 1. овог члана води се према одредбама закона којим се уређује парнични поступак.

Управљање удружењем

Члан 21.

Чланови управљају удружењем непосредно или преко својих изабраних представника у органима удружења.

Скупштина удружења

Члан 22.

Скупштина је највиши орган удружења.

Скупштину чине сви чланови удружења.

Ако удружење има више од 100 чланова, статутом се може одредити начин њиховог представљања у скупштини удружења.

Скупштина удружења усваја статут удружења, његове измене и допуне, именује и разрешава лице овлашћено за заступање удружења, ако статутом удружења није предвиђено другачије, одлучује о удруживању у савезе, о организовању делова удружења са својством правног лица, о усвајању годишњег буџета и финансијског извештаја удружења, о статусним променама удружења и престанку удружења, као и другим питањима утврђеним статутом удружења.

Статутом се може утврдити другачији назив органа који има функцију скупштине.

Статутом се могу предвидети и други органи удружења.

Редовна седница скупштине одржава се најмање једном годишње, при чему се статутом удружења може предвидети и краћи рок.

Ванредна седница скупштине мора се сазвати ако захтев за њено сазивање, у писаном облику, поднесе најмање 5% чланова удружења.

Позив за седницу скупштине, заједно са предлогом дневног редa, упућује се у писаном облику члановима удружења 15 дана пре одржавања седнице, при чему се статутом може предвидети и дужи рок за упућивање позива.

Начин сазивања скупштине, као и начин рада и доношење одлука уређује се статутом.

Заступник удружења

Члан 23.

Удружење има једно или више лица овлашћених за заступање удружења (у даљем тексту: заступник), изабраних односно именованих на начин утврђен статутом.

За заступника удружења може бити одређено само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.

Заступник удружења дужан је да се придржава овлашћења одређених статутом и одлуком надлежног органа удружења.

Одговорност за штету

Члан 24.

Чланови органа удружења одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују удружењу, ако је та одлука донета грубом непажњом или с намером да се штета проузрокује, осим ако су у поступку доношења одлуке издвојили своје мишљење у записник.

Поступак за накнаду штете покреће се на основу одлуке органа одређеног статутом удружења или статутом одређеног дела чланова удружења. Одлуком се може одредити посебни заступник удружења за поступак за накнаду штете.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на радње заступника удружења и чланове органа дела удружења са статусом правног лица.

Нема коментара: