Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

четвртак, 17. мај 2007.

Члан 57. до Члан 63. (IX СТРАНА УДРУЖЕЊА)

IX СТРАНА УДРУЖЕЊА

Појам страног удружења

Члан 57.

Страно удружење, у смислу овог закона, јесте удружење са седиштем у другој држави, основано по прописима те државе ради остваривања неког заједничког или општег интереса или циља, а чије деловање није усмерено на стицање добити, као и међународно удружење или друга страна односно међународна невладина организација која има чланове који су се на добровољној основи повезали ради остваривања неког заједничког или општег интереса или циља који није усмерен на стицање добити.

Одредбе овог закона које се односе на упис у Регистар и рад удружења примењују се и на упис у Регистар и рад представништва, канцеларије и другог организационог облика страног или међународног невладиног непрофитног удружења које има седиште на територији Републике Србије (у даљем тексту: представништво), ако законом или међународним уговором није друкчије утврђено.

Пријава за упис представништва страног удружења

Члан 58.

Представништво страног удружења може да обавља своју делатност на територији Републике Србије након уписа у Регистар страних удружења који води министарство надлежно за послове управе.

Министар надлежан за послове управе ближе уређује садржину и образац пријаве и начин вођења Регистра из става 1. овог закона.

Уз пријаву за упис у Регистар подноси се: оверен превод акта о регистрацији удружења у матичној држави или потврде (изјаве) оверене од стране суда или јавног бележника да удружење има према праву матичне државе статус правног лица и без уписа у регистар; оверен превод одлуке надлежног органа страног удружења о отварању представништва у Републици Србији; оверен превод документа матичне државе из кога се утврђује ко су оснивачи удружења које оснива представништво у Републици Србији; оверен превод одлуке о лицу овлашћеном за заступање представништва, копија исправе о идентитету тог лица и пријава боравка у Републици Србији; оверени превод статута или одговарајућег акта који садржи податке о седишту и унутрашњој организацији представништва страног удружења на територији Републике Србије.

Подаци уписани у Регистар су јавни и свако има право увида у ове податке.

Решење о упису у Регистар и решење о брисању из Регистра представништва страног удружења објављује се у "Службеном гласнику Републике Србије", о трошку страног удружења.

Садржина Регистра страних удружења

Члан 59.

У Регистар се уписује: назив страног удружења; држава у којој је страно удружење основано и седиште тог удружења у тој држави; време за које је представништво страног удружења основано; име лица овлашћеног за заступање и представљање страног удружења у Републици Србији, боравиште у Републици Србији и јединствени матични број, ако се ради о држављанину Србије, односно број пасоша и земљу издавања пасоша ако се ради о страном држављанину; адреса седишта представништва страног удружења у Републици Србији и његових огранака; циљеви страног удружења; број и датум решења о упису у Регистар; датум решења о брисању из Регистра.

Примена прописа на запослене у представништву страног удружења

Члан 60.

На странце запослене у представништвима страног удружења примењују се прописи којима се уређује кретање и боравак странаца.

На држављане Србије запослене у представништвима страног удружења примењују се прописи Републике Србије.

Средства за рад представништва страног удружења

Члан 61.

Представништво страног удружења може из иностранства уносити финансијска средства за рад представништва и за остваривање свог програма у складу са прописима о платном промету са иностранством.

Представништво страног удружења може, после измирења свих доспелих пореских и других обавеза у Републици Србији, изнети неутрошена финансијска средства из става 1. овог члана, у складу са прописима о платном промету са иностранством, односно са прописима о девизном пословању.

Представништво страног удружења може привремено да увeзе предмете и опрему који су потребни за његов рад и да их изнесе из Републике Србије у складу са царинским прописима и прописима о спољнотрговинском пословању.

Брисање представништва страног удружења из Регистра

Члан 62.

Представништво страног удружења престаје и брише се из Регистра:

1) ако је страно удружење престало са радом;

2) ако је страно удружење одлучило да представништво престане са радом;

3) ако је представништву страног удружења забрањен рад одлуком Врховног суда Србије.

Против решења о брисању из Регистра представништва страних удружења може се покренути управни спор.

Забрана рада представништва страног удружења

Члан 63.

Представништво страног удружења има право да делује слободно на територији Републике Србије, ако његови циљеви и делатност нису у супротности са Уставом Републике Србије, овим законом, међународним уговорима које је закључила државна заједница Србија и Црна Гора и Република Србија и другим прописима.

Одлуку о забрани рада представништва страног удружења чији су циљеви или делатности супротни одредби става 1. овог члана доноси Врховни суд Србије.

На поступак за забрану рада представништва примењују се одредбе овог закона којима се уређује забрана рада удружења.

Нема коментара: