Наслови са овог блога

Наслови са матичног блога "Јавна расправа"

Блог "Одрживи развој - Sustainable Development"

Блог "Центар за локални и регионални развој"

четвртак, 17. мај 2007.

Члан 34. до Члан 42. (V ИМОВИНА И ОБАВЉАЊЕ АКТИВНОСТИ)

V ИМОВИНА И обављање АКТИВНОСТИ

Имовина удружења

Члан 34.

Удружење може стицати имовину од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона (у новцу или натури), финансијских субвенција, оставина, камата на улоге, закупнине, дивиденди и на други законом дозвољени начин.

Активности удружења

Члан 35.

Удружење може да врши оне активности којима се остварују циљеви утврђени његовим статутом.

Удружење може да обавља и привредну, пословну или другу комерцијалну делатност којом се стиче добит, под следећим условима:

1) да је делатност у вези са његовим статутарним циљевима;

2) да је делатност предвиђена статутом.

Делатност из става 2. овог члана обавља се у складу са прописима којима је уређена област у коју спадају активности које се обављају.

Послови које удружење закључи супротно одредби ст. 1. и 2. овог члана правно су ваљани, осим ако је треће лице знало или је морало знати за прекорачење.

Удружење нема право да остварену добит од привредне, пословне или друге комерцијалне делатности расподељује својим оснивачима, члановима, члановима органа удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима.

Под повезаним лицима, у смислу овог закона, сматрају се лица која су као таква утврђена законом којим се уређују привредна друштва.

Субвенције за реализовање програма од јавног интереса

Члан 36.

Када су у буџету Републике обезбеђена средства за подстицање програма које реализују удружења, а који су од јавног интереса, Влада, односно надлежни орган, субвенције за реализовање програма додељује на основу спроведеног јавног конкурса и закључује уговоре о реализовању одобрених програма.

Влада уређује ближе критеријуме, услове, обим, начин и поступак доделе субвенција из става 1. овог члана.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана сходно се примењује и на субвенције које се удружењима додељују из средстава буџета аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе.

Удружења која су из јавних средстава добила субвенције за реализовање програма од јавног интереса најмање једанпут годишње чине доступним јавности извештај о свом раду и о обиму и начину стицања и коришћења средстава и тај извештај достављају даваоцу средстава.

Одредба става 4. овог члана сходно се примењује и на удружења која су у претходној години, у складу са законом, користила пореске и царинске олакшице.

Пословне књиге и финансијски извештаји

Члан 37.

Удружење води пословне књиге, сачињава финансијске извештаје и подлеже вршењу ревизије финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији.

Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима удружења на начин утврђен статутом.

Одговорност за обавезе удружења

Члан 38.

За своје обавезе удружење одговара целокупном својом имовином.

Чланови удружења и органа удружења могу лично одговарати за обавезе удружења, ако поступају са имовином удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе удружење као форму за незаконите или преварне сврхе.

Коришћење имовине удружења

Члан 39.

Имовина удружења може да се користи једино за остваривање његових статутарних циљева.

Имовина удружења не може се делити његовим члановима, оснивачима, члановима органа удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима.

Повезаним лицима сматрају се лица која су као таква утврђена у погледу забране расподеле добити удружења.

Одредбе ст. 1. и 2. овог члана не односе се на давање пригодних примерених награда и накнада оправданих трошкова насталих остваривањем статутарних циљева удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта и сл.), уговорене теретне обавезе и исплату зарада запослених.

Прималац имовине удружења

Члан 40.

За случај престанка удружења као прималац његове имовине статутом се може одредити само домаће непрофитно правно лице које је основано ради остваривање истих или сличних циљева.

Одредба става 1. овог члана не односи се на случај престанка удружења које је у време ступања на снагу овог закона користило имовину у друштвеној, односној државној својини.

Република као прималац имовине удружења

Члан 41.

Ако се у тренутку престанка удружења не може поступити на начин одређен законом или статутом за расподелу имовине, или ако удружење престаје на основу одлуке о забрани рада, након спроведеног поступка ликвидације, имовина удружења постаје имовина Републике Србије, с тим што право коришћења припада јединици локалне самоуправе на чијој је територији било седиште удружења и има се користити у сврхе које највише одговарају циљевима удружења или у социјалне сврхе.

На начин из става 1. овог члана поступиће се и у случају престанка удружења које је у време ступања на снагу овог закона користило имовину у друштвеној, односној државној својини, без обзира да ли је то удружење у међувремену уписано у Регистар у складу са одредбама овог закона.

Ништавост располагања имовином удружења

Члан 42.

Располагање имовином удружења супротно одредбама овог закона ништаво је.

Нема коментара: